۱۹:۲۸:۲۷ - جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
روز خــبــرنــگــار هم گــذشــت
خــبــرنــگــارفــرق اش بــا فــرمــانــدار در چــیــســت؟خــبــرنــگــار ڪــســے اســت ڪــه بــراے گــرفــتــن  شــهرونــدان و فــقــرا در مــقــابــل هیــچ شــخــص،گــروه و بــانــد تــســلــیــم نــشــود بــا اگــر لــازم بــاشــد خــون خــود را نــیــز فــداے آرمــان هاے انــقــلــاب و مــلــت اش ڪــنــد.

ارس رسا / حسین کوهی : هفــده مــرداد مــاه ســالــروز شــهادت مــحــمــود صــارمــے خــبــرنــگــار صــدا و ســیــمــا جــمــهورے اســلــامــے ایــران روز خــبــرنــگــار نــامــیــده شــده اســت خــبــرنــگــارے ڪــه بــا نــثــار خــون رنــگــیــن خــود ارزش والــاے خــبــرنــگــار را بــه جــهانــیــان نــشــان داد.

خــبــرنــگــارفــرق اش بــا فــرمــانــدار در چــیــســت؟خــبــرنــگــار ڪــســے اســت ڪــه بــراے گــرفــتــن  شــهرونــدان و فــقــرا در مــقــابــل هیــچ شــخــص،گــروه و بــانــد تــســلــیــم نــشــود بــا اگــر لــازم بــاشــد خــون خــود را نــیــز فــداے آرمــان هاے انــقــلــاب و مــلــت اش ڪــنــد.
خــبــرنــگــارڪــســے اســت ڪــه نــه تــنــها فــرمــانــدار بــلــه رئیــس جــمــهور را بــه چــالــش بــڪــشــد و در مــورد حــقــوق مــردم هرگــز ڪــوتــاهے نــڪــنــد.
امافــرمــانــدار ڪــیــســت؟فــرمــانــدار ڪــســے اســت ڪــه از طــرف دولــت انــتــخــاب و انــتــصــاب مــے شــود و آنــقــدر پــایــه ڪــرســے او لــرزان اســت ڪــه خــودش هم احــتــمــال نــمــے چــنــد ســاعــت و شــایــد چــنــد دقــیــقــه دیــگــر حــڪــم ڪــنــاررفــتــن اش از وزارت ڪــشــور صــادر شــود

خــبــرنــگــار داراے قــلــمــے اســت ڪــه خــداونــد در قــرآن بــه آن ســوگــنــد یــاد مــے ڪــنــد بــه قــلــم و نــوشــتــه هایــشــ…وبــه آنــچــه در آیــنــده خــواهد نــگــاشــتــ…

اےنــســوگــنــد یــعــنــے ایــنــڪــه فــرق فــرمــانــدار بــا خــبــرنــگــار در جــاودانــگــے آنــان را مــشــخــص مــیــڪــنــد و ایــن بــراے خــبــرنــگــارے ڪــه واقــعــا ارزش مــعــنــوے خــود رامــے فــهمــد بــســیــار مــســرت بــخــش خــواهد بــود.
امــا ایــنــجــانــب بــعــنــوان خــبــرنــگــار بــراے بــرخــے از دوســتــان مــتــاســف هســتــم ڪــه ارزش خــود را بــه دو چــیــز ” لــوح تــقــدیــر و هدیــه ۵۰ تــومــانــے مــے فــروشــد و در ڪــنــار فــرمــانــدار عــڪــس گــرفــتــن ‌را افــتــخــار حــســاب ڪــرده و آن را در فــضــاے مــجــازے نــشــر مــے دهنــد.

خــبــرنــگــاربــایــد جــایــگــاه و مــنــزلــت خــود را درڪ و فــریــب هر بــازے ڪــه اســاس و بــن نــدارد نــخــورد.
خــبــرنــگــارانــو رســانــه رڪــن چــهارم و اســاســے دمــوڪــراســے هســتــنــد نــه آدم فــروش هایــے ڪــه از حــقــوق مــلــت و شــهدا مــے گــذرنــد.
دوســتــانــخــبــرنــگــار مــن روز خــبــرنــگــار را بــه شــمــا و جــامــعــه ورزشــے تــبــریــڪ مــے گــویــیــم و امــیــدوارم همــیــشــه در پــنــاه حــق از حــق گــویــان راه و آرمــان هاے حــضــرت امــام راحــل بــاشــیــد .

 

 

تازه های خبر
آمار وبسایت
  • بازدید امروز: 26
  • بازدید دیروز: 2768
  • کل بازدیدها: 2044531
وب لوکس موسسه خیریه آرزو وب لوکس وب لوکس وب لوکس وب لوکس
چندرسانه اي