۲۰:۲۵:۰۱ - شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
نامه اروجعلی محمدی در خصوص عدم واگذاری شرکت مغان به رئیس جمهور روحانی 
ریاست محترم سازمان خصوصی سازی عنوان  نموده اند که من حتی یک ریال هم شده این شرکت رامی فروشم آیا این وهن نظام تصمیم گیری نیست؟

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
باسلام وتحیات احتراما پیرونامه مورخه  ۹۷/۵/۹مجددا به استحضارحضرتعالی میرساند.
ریاست محترم سازمان خصوصی سازی عنوان  نموده اند که من حتی یک ریال هم شده این شرکت رامی فروشم آیا این وهن نظام تصمیم گیری نیست؟
ایشان هم چنین شرکت مغان را درطول سالهای عمرخود کاملا ضررده معرفی کرده اند که بایک سوال ساده از خزانه وسازمان مالیاتی استان که همه ساله نصف سود شرکت را دریافت می کند ویا مطالعه صورت های مالی شرکت می توان به بی اساس بودن این سخن  پی برد.
ایشان میگویند که دولت با داشتن چاههای نفت دراقتصاد چه هنری کرده است واین شرکت هیچ ثمری نداشته است درشرایطی که معاون برنامه ریزی استانداری اردبیل دردولت جنابعالی بعنوان یک مقام محلی و استاددانشگاه در حوزه اقتصاد وتوسعه درسال ۹۳می گوید
اگرکشت وصنعت مغان دراین استان به عنوان یک بنگاه عظیم اقتصادی راه‌اندازی نمیشداین استان در شرایط فعلی درحد سیستان وبلوچستان باقی می ماند
جناب آقای دکتر روحانی
انکارتاثیرات وجودی شرکت کشت وصنعت مغان درمنظر مردم این منطقه غیر قابل قبول وبسیار ملامت باراست زیرا آنانکه حالیه درشهرپارس اباد زندگی میکنند بخوبی میدانند که این شهرازطریق همین سرمایه گذاری از یک شهر پنج هزار نفری درسال ۵۵ با رشدی سریع توانسته است بایکصد هزارنفر سکنه به دومین شهرپرجمعیت استان تبدیل شود درشرایطی که شهرستان همجوارآن بدلیل مهاجرت ساکنان با کاهش۲۰درصدی جمعیت نیز مواجه بوده است وبایک محاسبه ساده میتوان گفت۱۵۰هزارنفر جمعیت تثبیت شده دراین منطقه نتیجه این سرمایه گذاری بوده است ودرصورت فقدان آن ومهاجرت به شهرهای دیگرهزینه های هنگفتی رامیتوانست بردوش دولت بگذارد درحالیکه این جمعیت امروز بعنوان تولیدکنندگان وکشاورزان پیشروسهم شایسته ای درتولیدواشتغال کشورایفا میکنند.
آیااینهابخشی ازثمرات این بنگاه عظیم تولیدی نیست؟
آقای رییس جمهور
جنابعالی بدلیل تجربه ودانایی یقینا مستحضریدکه وضعیت امروزکشور معلول کاهش میزان سرمایه گذاری ثابت درکشوراست وقتی نرخ سرمایه گذاری ثابت از۲۹/۵٪تولیدناخالص ملی درپایان سال۸۴ علیرغم وجود یک درآمدافسانه ی نفت درطول۸سال بعدازآن به زیر۲۰٪تنزل می یابدوبودجه جاری کشوردرسال ۹۱به۸۴٪ افزایش وبودجه عمرانی کشور به ۱۶٪ تنزل می یابد معلوم است که یکی ازاشکال این تاوان بزرگ درشکل تضعیف تولید ملی وسقوط بنگاهداری آشکارمی شود.اگر سند چشم انداز بیست ساله که قراربود ازطریق تعامل موثر وسازنده با جهان رشد هشت درصدی سالانه را برای اقتصادایران به ارمغان بیاورد محقق می شدو۸۰۰میلیارد درآمدنفتی سالهای۸۵به بعد درمسیر تولیدوتوسعه کشورهزینه می گشت.  امروزهیچ جوان ایرانی بیکار نبود وامکان نداشت که بنگاههای دولتی چنین پیروفرسوده شوندوجرم عدم سوددهی بر پیشانی آنان حک گردد.ماشرایط سختی راگذرانده ایم که بنگاههای دولتی بیشترین خسارت آنرا تحمل کرده اند بطوریکه باکاهش سرمایه گذاری حتی ازجبران استهلاک سالانه خود نیز عاجز بوده اند آنهم درشرایطی که وجود تورمهای وحشتناک به ازای ۱٪ تورم  مداوما ۳/۵٪ برهزینه های دولت وخانواده هاوتولیدکنندگان می افزودوآنهارا زمین گیرمیکرد وتورم نیروی انسانی بی حدوحصرکل نقدینگی آنهامصروف پرداخت حقوق وهزینه های جاری ساخته بود.
تداعی سالهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری سال۹۲هنوزهم برای ماخوفناک است واینجانب نیز بادرک اینکه که کشور درلبه پرتگاه است.صرفا برای کمک به دولت جنابعالی ونیز کمک به احیای تولیدداخلی مسولیت شرکت مغان را پذیرفتم وبلافاصله باجلب نظر اعضای مجمع براین نکته توافق شد که بهترین راهکارنجات شرکت مغان نوسازی وبروزرسانی آن است که طی جلساتی این موضوع به استحضارهیات واگذاری نیز رسید تا باتوقف خصوصی سازی بتوان این شرکت رابه ظرفیت مطلوب تولیدی خودرساند وباسودآوری این گنج خاک گرفته وعرضه بخشی ازسهام آن دربورس بیشترازمزایده فروش برای دولت کسب درآمد کردوشرکت رانیز بعنوان نیاز استراتژیک بخش کشاورزی حفظ کرد لذاعملا خصوصی سازی متوقف شد.
اتفاقا ما در این رابطه خط شکن عمل کردیم و با حمایت وزیر محترم جهادکشاورزی یکصد و پنجاه میلیارد تومان دراین شرکت سرمایه گذاری انجام شدوشرکت باروزآمدترین ماشین آلات وادوات بین المللی درحوزه کاشت وداشت وبرداشت ودامپروری تجهیزونوسازی گردیدوبا افزایش دونیم برابری بودجه بعنوان کار آفرین برترکشور شناخته شدوبا مجاهدت وایثار کارکنان خودبه رکورد بالاترین میزان تولید تاریخ شرکت دست یافت.تولیدی که بازیر ساخت موجود وبا برنامه ریزی می تواند دوبرابر شودوباتداوم سیاست افزایش ارزش افزوده محصولات خام فعلی براحتی می تواندتا۳۰۰میلیارد تومان سودخالص درسال دست یابدو باامکان تامین حقوق کارکنان دولت در استان باری ازدوش دولت بردارد وبخشی ازرسالت خود را محقق سازد و واقعا جای سوال است که چرا این قول وقرار ها بیکباره متوقف شد وشرکت رابافوریت به مزایده گذاشتند
‍ ‍آقای رئیس حمهور!!!
می خواهند هرطور شده این شرکت را بفروشند ولی فروش آن برای بخش کشاورزی یک فاجعه  بزرگ است درآمریکا که مهدنظام سرمایه داری جهانی است یک درصداراضی برای انجام تحقیقات وپژوهش ها
دراختیاردولت است ولی این آخرین زمین دولتی بخش کشاورزی ایران هست که بفروش می رود لطفا جلوی آنرا بگیریدومطمئن باشید که باحفظ این شرکت به ز یر ساخت کشاورزی ایران کمک شایانی کرده اید.
جناب آقای رییس جمهور
صربستان درقلب اروپا کشور فقیری است ولی دراین کشور که کشاورزی زیربنای اقتصاد آن است درپژوهشکده نویساد آن کشور۳۵۰ نوع بذر ذرت برای کاشت درکلیه مدارهای  کره زمین با انجام تحقیق وپژوهش به اختیار گرفته اند که فقط ۱۵۰ نوع آن تجاری شده است و۲۰۰نوع آن  هنوز دربانک ژن نگهداری می شود ولی مافقط یک نوع بذر ذرت داریم که آنهم قبل از انقلاب توسط همین یوگوسلاوی سابق بمافروخته شده است وامروز هلندیها باخرید اراضی در قطب شمال برای نگهداری بذوردرزیر یخهای قطبی  درآنجا بانک ژن‌می سازند بی شک اگر کوتاهی بکنیم آنها درآینده بذور خودرا به مابه قیمت خیلی بیشتر ازنفت خواهند فروخت وما درشکل پیچیده  تری محتاج غذای خود خواهیم بود.
همین امروز رژیم صهیونیستی سهام شرکتهای بذری دنیا را می خرد اینها اهدف شومی دارند نباید بگذاریدمادراینده برای امنیت غذایی خود محتاج دیگران بشویم کلید فردا درگرو تصمیمات خردمندانه امروز جنابعالی است.
نسبت دشت مغان با کشاورزی ایران بمانند نسبت پارس جنوبی برای نفت ایران است واکنون که  باهمت ارجمند جنابعالی و اجرای پروژه پایاب سد خدافرین وسعت آبی این دشت زرخیز  به دوبرایر افزایش می یابد. الگوی عملی این پایاب شرکت کشت وصنعت  مغان است لطفا انرا بعنوان مادر کشاورزی کشور حفظ کنید تا بتواند بعنوان نظام الگویی وتولید کننده بذر ومروج بزرگ کشاورزی  ایران عمل کند وآن باشد که اقای هاشمی درسال ۷۱ انرا دانشگاه علمی وعملی نامید ومعتقد بود باید تبدیل به دانشگاه شود.ضمن اینکه مزایده فعلی  سازمان خصوصی سازی  دارای یک اشکال حقوقی بزرگ است اینجانب درسال ۹۶حالیت وجزئیات  ایرادات موجود درارزیابی های سازمان خصوصی سازی در خصوص اراضی شرکت مغان را به معاونت محترم آن سازمان بصورت حضوری توضیح داده ام که با اقناع ایشان منجر به استعلام موارد مطروحه مغایرت طی نامه شماره ۲۰/۱۳۸۴۴مورخه۹۶/۶/۲۲                           از شرکت کشت وصنعت مغان گردید ولی سازمان خصوصی سازی بدون وصول پاسخ  این استعلام قویا موثردرقیمت فروش وصرفا براساس ارزیابی مخدوش سابق در شکل آخرین آگهی آنرا به مزایده گذاشته است که  مفید تحمل کسری قریب به ۷۰۰۰هزار هکتاری از اراضی  شرکت خواهد بود وازطرفی پس از واگذاری حق مباشرت  وصلاحیت دولت  درتحصیل عین یا قیمت این کسری منتفی میشود لذابااستناد به مغایرت صریح درمقادیر اراضی ارزیابی شده توسط سازمان خصوصی سازی وواقعیت موجود وحدود وثغور سند رسمی اولیه واسناد انتزاعی ازآن بدوا تقاضای  صدور دستور فوری جهت توقف عملیات  واگذاری راداشته تا سپس بارسیدگی  کارشناسی درماهیت موضوع ازتضییع حق مسلم بیت المال  درقالب اراضی ملی وعمومی شرکت جلوگیری گردد.
آقای رییس جمهور
باردیگر بعنوان امین وحامی دلسوز جنابعالی استدعادارم بدلایل پرشماری که ذکر آنهااز حوصله این نامه خارج است دستور فرمایید این شرکت از روند فعلی خصوصی سازی خارج گردد وباحفظ وادامه آن  که یقینابا اصلاحات ساختاری انجام شده با سود بسیار مطلوب سالانه نیز مواجه خواهد بود سهام این شرکت  مطابق مصوبه سران قوا از طریق سازمان بورس به عموم مردم  عرضه گردد.دوام توفیقات جنابعالی را ازخداوند متعال مسئلت می نمایم .
اروجعلی محمدی مدیرعامل شرکت درسالهای ۸۳ وتا۸۴ و۹۲ تا ۹۶

تازه های خبر
آمار وبسایت
  • بازدید امروز: 2011
  • بازدید دیروز: 2585
  • کل بازدیدها: 2031046
وب لوکس موسسه خیریه آرزو وب لوکس وب لوکس وب لوکس وب لوکس
چندرسانه اي